Obhajoba závěrečné práce

Obhajoba závěrečné práce na KMEV

Na Katedře mezinárodních ekonomických vztahů se při obhajobách kvalifikačních prací očekává vystoupení studenta doprovázené prezentací jeho kvalifikační práce v PowerPointu. Tato prezentace by měla mít přibližnou délku 15 minut a následující požadovanou strukturu:

  1. Seznámení s hlavním cílem práce a dílčími cíli jednotlivých kapitol
  2. Metody použité v práci
  3. Hlavní prameny
  4. Odpovědi na dílčí cíle (včetně ilustrací grafy, tabulkami atp.)
  5. Odpověď na celkový cíl práce (včetně ilustrací grafy, tabulkami atp.)
  6. Problémy, které se vyskytly v průběhu zkoumání, event. problémy k dalšímu zkoumání
  7. Zodpovězení dotazů vedoucího práce z posudku
  8. Zodpovězení dotazů oponenta práce z posudku

Hlavní pozornost je v rámci prezentace věnována dosaženým výsledkům práce.

  • Obhajoba závěrečné práce na KMEV