Lidé na katedře

Vedení katedry mezinárodních ekonomických vztahů

doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.

doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.

Vedoucí Katedry mezinárodních ekonomických vztahů

Ing. Josef Bič, Ph.D.

Ing. Josef Bič, Ph.D.

Zástupce vedoucí katedry

Odborné životopisy členů katedry

doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.

doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.

Vedoucí Katedry mezinárodních ekonomických vztahů

Doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. je vedoucí  Katedry mezinárodních ekonomických vztahů od jejího vzniku v lednu 2021 (vedoucí Katedry světové ekonomiky byla od září 2013). Od roku 2014 do roku 2016 byla proděkankou Fakulty mezinárodních vztahů pro vědu a doktorské studium. Na katedře působí od roku 2007 a v roce 2013 byla jmenována docentkou v oboru Světová ekonomika. Přednáší a cvičí mezinárodní ekonomii a dlouhodobě se též zabývá měnící se úlohou národních států v období globalizace (byla řešitelkou postdoktorského grantu zaměřeného na tuto problematiku). Byla ředitelkou Centra evropských studií Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 2019 a 2020 členkou řešitelského týmu projektu TA ČR s názvem Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn. V roce 2020 byla členkou řešitelského týmu projektu TAČR s názvem Pokles cen ropy: Výzkum dopadů na producentské státy v sousedství EU.

prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.

prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.

Prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. působí na Vysoké škole ekonomické od roku 1993 jako docent a v roce 2018 byl jmenován profesorem v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy. Specializuje se na problematiku hospodářské politiky, ekonomie evropské integrace a v rámci mezinárodní ekonomie na význam automobilového průmyslu ve světové ekonomice. Podílel se na řešení výzkumných úkolů VŠE, MZV a GAČR na téma: Strategie české hospodářské politiky k současnému rozšíření Evropské unie – kdy nahradit českou měnu eurem, Vývoj cen aktiv – případ ČR, Ekonomická teorie a česká ekonomika, Vítězové a poražení evropské měnové integrace a dalších. Absolvoval řadu zahraničních stáží: Univerzita Innsbruck (1996), Fachhoschule Aachen (1996, 1997, 1998), Univerzita Halle – Wittenberg (1998), Institut světové ekonomiky v Kielu (2016, 2017, 2018) Na katedře přednáší předměty Mezinárodní ekonomie II a Mezinárodní ekonomie pro doktorské studium. Profesor Šaroch je garantem vedlejší specializace Rozvojová studia.

prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.

prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.

Prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. je profesorkou Katedry mezinárodních ekonomických vztahů od roku 2023. Profesorkou v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy byla jmenována na Vysoké škole ekonomické v Praze v roce 2021. Specializuje se na mezinárodní obchod, WTO, společnou obchodní politiku EU a problematiku evropské integrace. Prof. Fojtíková je autorkou desítek odborných publikací a podílela se na řešení výzkumných a rozvojových projektů. V letech 2017-2019 byla řešitelkou projektu GA ČR s názvem Compliance Číny s WTO: Jak Čína dodržela mnohostranné obchodní závazky ve WTO. V roce 2021 se podílela na zpracování odborné studie s názvem Technologická suverenita EU, jejímž zadavatelem byl Svaz průmyslu a obchodu ČR. V letech 2012-2020 byla organizační a posléze odbornou garantkou mezinárodních vědeckých konferencí o evropské integraci (ICEI). Absolvovala výukové pobyty a stáž na osmi zahraničních univerzitách v Evropě, ale také v Japonsku a Číně. Na katedře přednáší a cvičí předmět International Economic Relations.

doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D.

doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D.

Doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. je docentem na FMV VŠE v Praze od roku 1994. Na katedře přednáší kursy Geografie světového hospodářství a Geografie mezinárodních vztahů. Dlouhodobě se zabývá regionální problematikou v prostoru Evropské unie se zaměřením na regionální rozvoj nových členských zemí EU v podmínkách jednotného vnitřního trhu a oblastí přeshraniční spolupráce v rámci euroregionů. Absolvoval několik zahraničních stáží a výzkumných pobytů k problematice regionálních otázek EU (University of Antwerp, Würtschafts Universität Wien, Universitat of Bari a MGIMO University Moskva).

doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.

doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.

Doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. je docentkou Katedry mezinárodních ekonomických vztahů od ledna 2021, od roku 2006 působila na Katedře mezinárodního obchodu. Od roku 2018 do roku 2022 byla prorektorkou pro strategii Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 2012 až 2016 byla proděkankou pro mezinárodní vztahy a PR Fakulty mezinárodních vtahů VŠE a od roku 2007 je ředitelkou magisterského programu International Business – Central European Business Realities. Před návratem na VŠE působila jako první tajemnice velvyslance na Stálá misi ČR při OSN a WTO v Ženevě nebo jako vedoucí oddělení mezinárodních ekonomických organizací Ministerstva průmyslu a obchodu. Doc. Štěrbová se specializuje na mezinárodní obchod, Světovou obchodní organizaci, regionální a bilaterální preferenční obchodní dohody, společná obchodní politiku EU a obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví. Pravidelně vyučuje v zahraničí, např. na Fachhochschule Mainz, IAE Lyon 3, Management Center Innsbruck nebo University of Northern Colorado.

doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.

Doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. je docentem Katedry mezinárodních ekonomických vztahů a od roku 2022 prorektorem Vysoké školy ekonomické v Praze pro pedagogiku a řízení kvality. Od roku 2012 do roku 2022 byl proděkanem Fakulty mezinárodních vztahů pro pedagogickou činnost. Vyučuje kurzy Světová ekonomika, Regionalismus ve světové ekonomice a International Economic Relations. Docentem byl jmenován v roce 2014, a to v oboru Mezinárodní obchod. V roce 2009 získal doktorát v oboru Evropská studia, když obhájil disertační práci na téma Globální politická ekonomie nového regionalismu a Evropská unie; za tuto práci obdržel v roce 2009 Cenu za nejlepší doktorskou disertační práci na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE. Specializuje se na nový regionalismus, komparativní regionalismus a postavení Evropské unie v globální ekonomice. V roce 2007 absolvoval měsíční studijní pobyt na Renmin University of China v Pekingu. Na VŠE působí také jako člen Centra evropských studií a je členem redakce časopisu Současná Evropa. Doc. Hnát je garantem navazujícího magisterského programu Evropská ekonomická integrace. V letech 2019 a 2020 byl řešitelem projektu TA ČR s názvem Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn. V letech 2020 až 2022 byl členem tří řešitelských týmů projektu TAČR se zaměřením na předsednictví v Radě EU.

doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.

doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.

Doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. pracuje na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze od roku 2004. V současnosti působí jako docentka Katedry mezinárodních ekonomických vztahů. Garantuje a vyučuje magisterský předmět Regionální trhy v globální perspektivě a kurzy v rámci vedlejší specializace Čínská studia (Čínská ekonomika, semináře k Ekonomické geografii Číny), Ekonomická diplomacie (Ekonomická analýza regionů a trendů světové ekonomiky). V roce 2008 získala doktorát v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy, když obhájila disertační práci se zaměřeném na zdroje růstu současné japonské ekonomiky. Kromě japonské a čínské ekonomiky se dlouhodobě věnuje také vybraným trendům mezinárodních ekonomických vztahů (regionální ekonomická integrace, technologický rozvoj, stárnutí populace). Do listopadu 2009 působila v Centru evropských studií. Od roku 2016 je ředitelkou Centra asijských studií na VŠE. Absolvovala studijní i výukové pobyty v Japonsku a Číně. V letech 2019 a 2020 byla členkou řešitelského týmu projektu TA ČR s názvem Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn.

doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.

doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.

Doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. je členkou katedry od roku 2012. V roce 2019 byla jmenována docentkou v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy. V roce 2014 obhájila disertační práci na téma Globální změny v rozmístění technologií a inovací se zaměřením na EU. Na katedře přednáší Geografii světového hospodářství v angličtině, Ekonomickou geografii Číny a Ekonomickou geografii Evropy vede semináře v předmětu Světová ekonomika a Regionální trhy v globální perspektivě. V letech 2019 a 2020 byla členkou řešitelského týmu projektu TA ČR s názvem Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn a realizuje řadu projektů smluvního výzkumu na téma inovací a globálních hodnotových řetězců.

doc. Vincenzo Merella, Ph.D., MSc

doc. Vincenzo Merella, Ph.D., MSc

Doc. Vincenzo Merella, Ph.D., MSc je členem katedry od roku 2020, na Fakultě mezinárodních vztahů působí od roku 2018 také jako vedoucí mezinárodního výzkumného centra. Ve své vědecké a publikační činnosti se věnuje problematice inovací a kvality v mezinárodním obchodu a tématu hospodářského růstu. Habilitační práci obhájil na FMV na téma Economic Models of Quality Innovation. Ekonomii vystudoval na University of Cagliari a University College London. Působil mj. na City University London, University of St. Gallen a University of Cagliari. Nejlepší vědecké články publikoval v Journal of International Economics (Q1) a Journal of the European Economic Association (Q1).  V minulosti byl řešitelem dvou vědeckých projektů v Itálii a jednoho ve Velké Británii. Od roku 2019 je řešitelem vědeckého projektu GAČR Kvalita dovozu v závislosti na ekonomické vyspělosti dovážející země.

Ing. Josef Bič, Ph.D.

Ing. Josef Bič, Ph.D.

Ing. Josef Bič, Ph.D. je odborným asistentem na Katedře mezinárodních ekonomických vztahů a zástupcem její vedoucí. V roce 2010  získal doktorát v oboru Evropská studia, když obhájil disertační práci na téma Konkurenceschopnost jako základ ekonomické governance v Evropské unii. Přednáší v kurzech Hospodářské politiky a ekonomiky EU a Politiky EU. Vede rovněž semináře v kurzu Regionální trhy v globální perspektivě. Jeho publikační činnost je zaměřena na aktuální výzvy evropské integrace a členských zemí EU s důrazem na hospodářsko-politické a vnější ekonomické aspekty evropské integrace. V roce 2017 byl u vzniku studentského spolku European Horizons na FMV VŠE jako odborný supervisor. Na katedře se věnuje zejména doktorskému studiu. V letech 2019 a 2020 byl členem řešitelského týmu projektu TA ČR s názvem Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn. V roce 2020 byl členem řešitelské týmu projektu TAČR s názvem Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU: přípravy a průběh z pohledu vybraných členských států, získané zkušenosti a doporučení pro CZ PRES 2022.

Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D.

Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D.

Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. je odborným asistentem Katedry mezinárodních ekonomických vztahů od ledna 2021, na Katedře mezinárodního obchodu působil od roku 2012. V r. 2010 získal titul MBA na Institut Franco-Tchèque de Gestion (VŠE) a IAE Lyon 3. Disertační práci obhájil na téma Světová finanční krize a její dopady na ekonomiku Ruské federace v r. 2012, za tuto práci obdržel v roce 2013 Cenu za nejlepší doktorskou disertační práci na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE. Zaměřuje se na problematiku mezinárodního obchodu, přímých zahraničních investic, hospodářského cyklu a ekonomik nových členských zemí EU a Eurasijské hospodářské unie. V r. 2014 přednášel v zahraničí na Wirtschaftsuniversität Wien. Podílel se jako řešitel týmu na projektu Mezinárodního visegradského fondu Mutual relations between the Republic of Korea and V4 countries in trade and investment ze strany VŠE v letech 2014–2015. V r. 2014 jím vedený autorský kolektiv získal cenu rektorky VŠE za prestižní knižní publikaci Economic Development of the EU New Member States: The impact of the crisis and the role of the single European Currency.

Ing. Tereza De Castro, Ph.D.

Ing. Tereza De Castro, Ph.D.

Ing. Tereza De Castro, Ph.D. je odbornou asistentkou katedry od roku 2012. Na katedře vede semináře v předmětu Mezinárodní ekonomie a Regionální trhy v globální perspektivě. Dále se specializuje na rozvojovou problematikou, v jejímž rámci rovněž přednáší (Úvod do rozvojové ekonomiky, Institucionální ekonomie pro rozvoj). V letech 2019 a 2020 byla členkou řešitelského týmu projektu TA ČR s názvem Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn.

Mgr. Jarolím Antal, Ph.D.

Mgr. Jarolím Antal, Ph.D.

Mgr. Jarolím Antal, Ph.D. je odborným asistentem katedry od roku 2014.  Na katedře přednáší Evropskou ekonomickou integraci a vede semináře v předmětu Světová ekonomika. Je ředitelem Centra evropských studií a  šéfredaktorem časopisu Současná Evropa. V letech 2019 a 2020 byl členem řešitelského týmu projektu TA ČR s názvem Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn. V roce 2020 byl členem řešitelské týmu projektu TAČR s názvem Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU: přípravy a průběh z pohledu vybraných členských států, získané zkušenosti a doporučení pro CZ PRES 2022. V rámci vedlejší specializace Ekonomická diplomacie spoluorganizuje cyklus Exportních večerů.

Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D.

Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D.

Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D. je odbornou asistentkou katedry od roku 2014. Na katedře vede semináře v předmětu Mezinárodní ekonomie a Evropská ekonomická integrace. V letech 2019 a 2020 byla členkou řešitelského týmu projektu TA ČR s názvem Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn.

Ing. Jiří Sejkora, Ph.D.

Ing. Jiří Sejkora, Ph.D.

Ing. Jiří Sejkora, Ph.D. je odborným asistentem katedry od roku 2015. V roce 2017 obhájil na Fakultě mezinárodních vztahů disertační práci na téma Determinanty industrializace v subsaharské Africe a možnosti jejich rozvoje. Na katedře se věnuje především vedlejší specializaci Rozvojová studia, ve které garantuje a vyučuje specializované kurzy z oboru rozvojové ekonomie. Zaměřuje se na problémy v oblastech rozvoje, nerovností, chudoby, lidského kapitálu, environmentálních témat či institucí v rozvojovém světě.

Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D.

Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D.

Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. je odborným asistentem katedry od roku 2016. Disertační práci obhájil na téma Alternativní pohled na měnový systém EU: zkoumání pomocí dynamických SFC modelů. Na katedře vede semináře Mezinárodní ekonomie 2 a přednáší specializované kurzy zaměřené na kryptoměny.

Ing. Ondřej Sankot, Ph.D.

Ing. Ondřej Sankot, Ph.D.

Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. je odborným asistentem katedry od roku 2017. V roce 2019 obhájil na Fakultě mezinárodních vztahů disertační práci na téma Priority hospodářských politik EU v procesu integrace evropských socioekonomických modelů. Na katedře vede semináře ve Světové ekonomice a Mezinárodní ekonomii. V letech 2019 a 2020 byl členem řešitelského týmu projektu TA ČR s názvem Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn.

Smaranda Pantea, Ph.D.

Smaranda Pantea, Ph.D.

Smaranda Pantea, Ph.D. je výzkumnou pracovnicí a odbornou asistentkou katedry od roku 2019. Doktorát získala na University of Nottingham ve Velké Británii; tématem disertační práce byl transfer technologií, produktivita a zaměstnanost. Magisterský titul z ekonomie má z University of Porto, Portugalsko V minulosti působila na Ministerstvu financí Rumunska a v Evropské komisi (DG GROW). Vyučuje kurzy Mezinárodní ekonomie a zaměřuje se také na kvantitativní metody a ekonometrii.

Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D.

Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D.

Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D. je odborným asistentem Katedry mezinárodních ekonomických vztahů od ledna 2021, před tím působil na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka. Magisterský titul získal na Qafqaz University in Baku a na CERGE-EI. Titul Ph.D. obdržel v roce 2017 od Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Karlovy university. V roce 2020 byl členem řešitelského týmu projektu TAČR s názvem Pokles cen ropy: Výzkum dopadů na producentské státy v sousedství EU.

Ing. Dominik Proch, Ph.D.

Ing. Dominik Proch, Ph.D.

Ing. Dominik Proch je odborným asistentem katedry od roku 2022. Ve svém výzkumu se zaměřuje na téma vzájemného působení státu a trhu v procesu hospodářského rozvoje a makroekonomického vývoje zejména asijských ekonomik. V disertační práci zkoumal roli státu v průběhu strukturální transformace indického a čínského ekonomického systému. Na katedře vede semináře ve Světové ekonomice.

Mgr. Kateryna Shymanska, Ph.D.

Mgr. Kateryna Shymanska, Ph.D.

Mgr. Kateryna Shymanska, Ph.D. je odbornou asistentkou katedry od roku 2022. Na katedře vede semináře v předmětu Mezinárodní obchod, investice a inovace. Dlouhodobě se zabývá problematikou mezinárodní migrace a její souvislosti s geo-ekonomickými transformacemi. Současný výzkum je zaměřen na problémy mezinárodního obchodu v kontextu zavádění praktik férového obchodu a rozvoje lokálních ekonomik.

Ing. Kareem I. Abdallah

Ing. Kareem I. Abdallah

Ing. Kareem I. Abdallah působí jako odborný asistent na katedře od roku 2023. Ve svém doktorském výzkumu se hlavně zaměřuje na kvantifikaci přirozené úrokové sazby a jejích dlouhodobých determinantů. Na katedře vede semináře Mezinárodní ekonomie I, Mezinárodní ekonomie II, Bitcoin and Blockchain a také Digital Assets and Blockchain.

 

Jméno a příjmení E-mail Kancelář
Ing. Kareem Issam Abdallah abdk00@vse.cz NB 233
Mgr. Jarolím Antal, Ph.D. jarolim.antal@vse.cz NB 34
Ing. Josef Bič, Ph.D. bic@vse.cz NB 230
Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. ilya.bolotov@vse.cz NB 236
Vladislava Černá celv00@vse.cz NB 231
Ing. Tereza De Castro, Ph.D. xsuct04@vse.cz NB 229
prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. fojl00@vse.cz NB 236
doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. hnatp@vse.cz NB 165, NB 230
Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. xjedj08@vse.cz NB 233
doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. jirankov@vse.cz NB 232, NB 204A
doc. Vincenzo Merella, Ph.D., MSc merv01@vse.cz NB 232A
Smaranda Pantea, Ph.D. pans04@vse.cz NB 234
Ing. Dominik Proch, Ph.D. dominik.proch@vse.cz NB 230, NB 166
Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D. xilic01@vse.cz NB 234
Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. ondrej.sankot@vse.cz NB 207
prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. saroch@vse.cz NB 227
Ing. Jiří Sejkora, Ph.D. jiri.sejkora@vse.cz NB 384, NB 227
Kateryna Shymanska shyk01@vse.cz NB 227
doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. sterbovl@vse.cz NB 236
doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. stuchliz@vse.cz NB 228
Ing. Aliaksandr Sudliankou xsuda01@vse.cz NB 226
doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. jana.vlckova@vse.cz NB 229
doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. vosta@vse.cz NB 228, JM 118a
doc. Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D. zeya00@vse.cz NB 235